September 16, 2020

BELASTINGPLAN 2009 PDF

women in the Netherlands still work part-time (Merens and Hermans ). en enige andere wetten (Belastingplan ), Tweede Kamer – Belastingplan Delft: CE Delft, CE, c. B.E. (Bettina) Kampman, L.C. (Eelco) den Boer, M.B.J. (Matthijs) Otten. Kosten en. The ki- uitgebreid beschreven in een rapport van MuConsult (). lometer charge is to be . Belastingplan legt dus een sterke relatie tussen de absolute.

Author: Mosho Yoktilar
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 21 May 2012
Pages: 350
PDF File Size: 1.95 Mb
ePub File Size: 15.64 Mb
ISBN: 700-7-38216-747-5
Downloads: 5733
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zushura

Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst belastngplan “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’. De uitkeringen op grond van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis aan de in deze begroting vermelde leden van het Koninklijk Huis zijn opgebouwd uit twee componenten:. De leden van het Koninklijk Huis bekleden diverse functies, waaronder neven- en erefuncties; deze zijn niet betrokken in bijgaand overzicht.

Financieel jaarverslag Verantwoordingsbrief Jaarverslag Slotwet.

Vaststelling begroting Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009

U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. Zo wordt in eerste instantie een meerjarig overzicht gegeven van de in de begrotingen opgenomen bedragen, waarmee inzicht wordt versterkt in de uitgavenontwikkeling.

Vaststelling van een begroting voor ontvangsten, zoals aangegeven in de Begrotingsvoorschriften, is voor deze begroting niet van toepassing. Bflastingplan onderstaande opzet wordt beoogd invulling te geven aan het verzoek van de Tweede Kamer tot een betere en transparante informatievoorziening in afwachting van de in de begroting op te nemen meer structurele verbetering van het inzicht in de uitgaven aan het Koninklijk Huis.

Conform de toezegging van de Minister-President is onderstaand belastingplqn inventarisatie van de regelingen opgenomen, zoals die tot nu toe naar voren is gekomen. De Tweede Kamer heeft verzocht om een overzicht van alle regelingen met betrekking tot het Koninklijk Huis Tweede Kamer, Handelingen —, nr. Deze nota van wijziging bevat belastingplxn voorstellen: De post personeel heeft betrekking op de kosten van de inzet van defensiepersoneel.

Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen

Bij vierde nota van wijziging is aan het wetsvoorstel een voorstel toegevoegd, op basis bbelastingplan de energie-investeringsaftrek wordt uitgebreid naar bestaande woonhuizen die bestemd zijn voor anders dan kortstondige verhuur.

  LEI 11274 DE 2006 PDF

Vergaderjaar Kamerstuk nr. Bij de behandeling van de begroting van het Huis der Koningin in de Tweede Kamer alsmede naar aanleiding van het verantwoordingdebat over is toegezegd om het integrale overzicht van declarabele functionele uitgaven in andere begrotingen en overige uitgaven in andere begrotingen, die te relateren zijn aan het Koninklijk Huis te voorzien van een nadere toelichting.

Direct naar in deze pagina: Voor de toepassing van de eerste volzin wordt belastjngplan een bestaand woonhuis verstaan: De straf bestaat uit een geldboete of gevangenisstraf. E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota Door eerdere kasschuiven is dat in iets minder. Daarnaast is juist bij box 3 inkomen de thans maximaal op te blastingplan boete naar de mening van het kabinet ontoereikend geworden.

Een verhoging van de vergrijpboete tot percent betekent beastingplan het maximum bedrag aan heffing en boete percent van het fictief rendement zal bedragen. In de geraamde bedragen in de begrotingen en waren ook nog geoormerkte budgetten opgenomen voor de monumenten paleis Soestdijk en kasteel Het Oude Loo. De voorgestelde verhoging van de vergrijpboete wordt beperkt tot het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, bedoeld in de Wet inkomstenbelasting hierna: Artikel IID artikel 94, vierde lid, van de Comptabiliteitswet.

Hiermee wordt aangesloten bij de in de Woningwet belstingplan terminologie van bestaande woningen als woningen die niet meer in de bouwfase verkeren.

Ook is een meerjarig renovatieproject voor het paleis Noordeinde in uitvoering. De kosten van het luchttransport van HM en overige leden van het Koninklijk Huis vormen een andere post. De strijd tegen belastingontduiking vormt de achtergrond van dit voornemen. Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk. Deze vergrijpboete staat echter naar de mening van het kabinet niet in verhouding tot de ernst van het beboetbare feit.

De post beveiliging heeft betrekking op de kosten van de inzet van de marechaussee die beveiliging van leden van het Koninklijk Huis als taak heeft.

De personeelsuitgaven hebben betrekking op 57 belasting;lan waaronder 6 post-actieven. De Rijksgebouwendienst voert de werkzaamheden uit en ontvangt daarvoor jaarlijks een voorschot van het moederdepartement.

  ARUN JOSHI THE STRANGE CASE OF BILLY BISWAS PDF

De kosten van brlastingplan onderhoud aan de Groene Draeck bestaan voor ongeveer de helft uit de geraamde kosten van het aantal uren dat door het marinebedrijf aan onderhoud wordt besteed en voor de rest uit een raming van uit te besteden werkzaamheden. Daarbij past het dat de eigen wetgeving een krachtig signaal afgeeft dat belastingontduiking niet wordt getolereerd.

De personeelsuitgaven hebben betrekking op personeelsleden waaronder 9 post-actieven. Evenals in voorgaande jaren hebben bovengenoemde uitgaven uitsluitend betrekking op de door het Koninklijk Huis gedeclareerde kosten in deze activiteiten.

Artikel IIL overgangsbepaling vergrijpboete. Geen onderscheid wordt gemaakt tussen box 3 inkomen dat in het buitenland of in Nederland is opgekomen. Goedkeuring aan SVB ihkv Besluit tijdelijke compensatie post-actieve ambtenaren. De onderhavige nota van wijziging regelt de aanpassing van het Belastingplan aan deze nadere voorwaarde van de Europese Commissie.

De post staatsbezoeken omvat zowel de inkomende als uitgaande staatsbezoeken. Als strafverminderende omstandigheden zijn in het BBBB onder meer genoemd een wanverhouding tussen de ernst van het feit en de boete die voortvloeit uit het beleid, en verzachtende omstandigheden die hebben geleid tot het beboetbare feit.

Onderdeel 2 bevat een louter redactionele aanpassing van de in artikel IID, onderdeel B, onder 2, opgenomen wijziging van artikel 94, vierde lid, van de Comptabiliteitswet Aan artikel 67e AWR, dat de vergrijpboete bij de navorderingsaanslag regelt, wordt een lid toegevoegd. Het in deze begroting opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De personeelsinzet betreft ondersteunende- en facilitaire functies voor de locaties paleis Huis ten Bosch, paleis Belaztingplan en het Paleis op de Dam belastihgplan Amsterdam.

Het bovenstaande geldt mutatis mutandis eveneens voor de voorgestelde verhoging van de geldboete met betrekking tot strafbare feiten.

Artikel IIC artikel 3. De uitgaven voor actief personeel betreffen de personeelsinzet ten behoeve van o. Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. Een dergelijk gewijzigde opzet qua informatievoorziening vereist een daarop ingerichte administratie waarin met ingang van de begroting wordt voorzien.